انگیزشی ترین سایت موفقیت

مثبت اندیشی چیست ؟

0

مثبت اندیشی چیست ؟

مثبت اندیشی چیست ؟

مثبت اندیشی چیست ؟

مثبت اندیشی صرفاً در داشتن افکاری خاص خلاصه نمی شود، بلکه نوعی رویکرد و جهت گیری کلی درباره ی زندگی است. مثبت اندیشی یعنی توجه داشتن به امور مثبت در زندگی و نپرداختن به جنبه های منفی. مثبت اندیشی به معنای آن است که تصور خوبی از خویشتن داشته باشیم، نه آنکه همواره خود را سرزنش کنیم. مثبت اندیشی یعنی نیک اندیشیدن درباره ی دیگران و حسن ظن داشتن به آنها و با دیگران به صورت مثبت برخورد کردن. مثبت اندیشی به این معناست که انتظار داشته باشیم تا در دنیا به بهترین چیزها برسیم و یقین داشتن به این که به خواسته های خود خواهیم رسید.

زندگی کردن با دیدی مثبت:

افراد مثبت اندیش، گذشته را با خشنودی و رضایتمندی به خاطر می آورند نه با دریغ و افسوس، و به آینده امیدوار و خوش بین اند.

ساختن دنیایی بهتر

برای شروع مثبت اندیشی ، آگاهی داشتن از یک نکته بسیار حائز اهمیت است و آن این که نحوه ی تفکر شما درباره ی یک واقعه شیوه ی برخورد شما را با آن واقعه تعیین می کند. ممکن است تصور کنید که خود وقایع ذاتاً شادی آور یا غمبارند، اما در حقیقت پاسخ شما به آن واقعه باعث می شود که احساسی خوشایند یا ناراحت کننده پیدا کنید. اگر با عینک بدبینی، سوء ظن و سرزنش خود با دنیا روبرو شوید، با زندگی به طور منفی برخورد می کنید، اما در صورتی که پاسختان به وقایع زندگی با خوش بینی، شور و شوق و اطمینان و اعتماد باشد، حلقه ای از مثبت گرایی ایجاد می گردد که باعث تولید انرژی در شما می شود و اعتماد به دیگران را در شما می پروراند.

واقعیت های علمی – پژوهشی: مطالعاتی که در سال های ۱۹۵۳، ۱۹۸۴، ۱۹۹۰، ۱۹۹۳ و ۲۰۰۲ انجام گرفته نشان داده است، کسانی که مثبت اندیش هستند، در مقایسه با افراد منفی باف، در دوران میانسالی سالم ترند و از نظر شغلی موفقیت های بیشتری دارند. این مطالعات نشان داده است که احتمال آنکه افراد مثبت اندیش کار خود را ترک کنند، نصف افراد منفی باف است ولی احتمال شادمانی آنها ۳۰ برابر افراد منفی باف است و به طور متوسط هم ۵/۷ سال بیشتر از آنها عمر می کنند.

شناخت باورها

باورها، زیربنای افکار هستند. باورها، گمانه هایی ریشه دارند و در نتیجه ی تجربه های افراد شکل می گیرند. منظور از باورها، لزوماً و منحصراً اعتقادات مذهبی نیست، بلکه باورها، کلیه ی نگرش های ما را درباره ی زندگی شامل می شوند- یعنی عقاید راسخی که جهان بینی ما را معنی می بخشند افکار نسبی هستند، ولی باورها کاملاً درست، غیر قابل انکار و مطلق، به نظر می رسند. یک باور منفی می تواند خوشی های زندگی را از بین ببرد. اما به علت آنکه باورها، زیربنا و مبنای تفکر هستند، اگر یک باور منفی را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهید و آن را به باوری مثبت تبدیل کنید، دید و نظر کلی تان نسبت به زندگی، سرشار از اعتماد و اطمینان می شود

مثبت اندیشی چیست ؟

ارسال یک پاسخ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.